مقالات 97-96

 • تدوین الگوی چندوجهی ارزیابی توسعه علوم انسانی
 •  
 • filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
 • نویسندگان: محمدامین قانعی راد،مریم محمودی،حسین ابراهیم آبادی

 • عنوان مجله/همایش : فصلنامه علمی- پژوهشی. سیاست علم و فناوری

 • سال انتشار:1396

 • لینک دانلود

 • شامتک و درس های شکست آن برای شبکه های نوظهور علم و فناوری
 •  
 • filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0
 • نویسندگان: سید حبیب اله طباطبائیان،رضا اسدی فرد

 • عنوان مجله/همایش : فصلنامه علمی- پژوهشی. سیاست علم و فناوری

 • سال انتشار:1396

 • لینک دانلود

 • تدوین فهرست محصولات دانش بنیان با استفاده از روش نظریه بنیادی و مقایسه آن با مفهوم قابلیت های پویا
 •  
 • filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: سید حمزه حسنی ، سید محمد صاحبکار خراسانی

 • عنوان مجله/همایش : فصلنامه علمی- پژوهشی. سیاست علم و فناوری

 • سال انتشار:1396

 • لینک دانلود

 • دسته بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیب
 •  
 • filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: مصطفی محسنی کیاسری، مهدی محمدی، احمد جعفرنژاد،نیما مختارزاده، رضا اسدی فرد

 • عنوان مجله/همایش : نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری

 • سال انتشار:1396

 • لینک دانلود

 • ملاحضاتی در باب سیایت گذاری و حکمرانی مواد در کشور
 •  
 • filereader.php?p1=main_0471f9ec2cd2c2d75
 • نویسندگان: جواد مشایخ

 • عنوان مجله/همایش : ماهنامه تحلیلی سیاسی، اقتصادی صنعت و توسعه

 • سال انتشار:1397

 • لینک دانلود

 • بررسی نقش نظام آماری در حکمرانی: مطالعه موردی حوزه فناوری و نوآوری
 •  
 • filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
 • نویسندگان: روح اله ابوجعفری، محمد حسین شجاعی  ، مجتبی نصراللهی نسب

 • عنوان مجله/همایش : سیاست نامه علم و فناوری - علمی ترویجی

 • سال انتشار:1397

 • لینک دانلود

 • بررسی روندهای توسعۀ فناوری در ایالات متحده از اواسط قرن نوزدهم میلادی، مبتنی بر نظریۀ نهادی
 •  
 • filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759a
 • نویسندگان / مترجم: جواد مشایخ .

 • عنوان مجله/همایشفصلنامه علمی - ترویجی سیاست نامه علم و فناوری

 • سال انتشار:1396

 • لینک دانلود

 • تبیین روش شناختی طراحی فرآیند تولید آمار اقتصاد دانش بنیان: مطالعه موردی اقتصاد فناوری نانو
 •  
 • filereader.php?p1=main_aab3238922bcc25a6
 • نویسندگان / مترجم: روح اله ابوجعفری و مجتبی ، نصراللهی نسب.

 • عنوان مجله/همایشنشریه علمی - ترویجی بررسی های آمار رسمی ایران

 • سال انتشار:1397

 • لینک دانلود

 • تبیین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نانو در ایران
 •  
 • filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: حمیدرضا امیری نیا ، سید حبیب الله طباطبائیان ، علی محمد سلطانی ،سید مصطفی محمدپور .

 • عنوان مجله/همایش نشریه علمی – پژوهشی بهبود مدیریت

 • سال انتشار:1396

 • لینک دانلود

 • شناسایی و دسته‌بندی عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران
 •  
 • filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: جواد مشایخ ، سید حبیب الله طباطبائیان ، مقصود امیری ،محمودمهرداد شکریه .

 • عنوان مجله/همایش فصلنامه علمی – پژوهشی توسعه کارآفرینی

 • سال انتشار:1397

 • لینک دانلود

 • توصیه های سیاستی مبتنی بر تحلیل جریان مواد در سطح ملی: مطالعه تطبیقی ایران و سه کشور منتخبfilereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: جواد مشایخ ، سید حسین نکومنش فرد ، مریم بهرامی کهیش نژاد .

 • عنوان مجله/همایش فصلنامه علمی - پژوهشی بهبود مدیریت

 • سال انتشار:1397

 • لینک دانلود

 • مطالعه تطبیقی مسائل و گزینه های راهبردی در صنعت هوافضا با استفاده از متن کاوی اسناد سیاستیfilereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: مجتبی تلافی داریانی ، سید محمدحسین شجاعی ، سید امین طاهری

 • عنوان مجله/همایش نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری

 • سال انتشار:1397

 • لینک دانلود

 • THE ROLE OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUMSIZED ENTERPRISES WITH AN EMPHASIS ON KNOWLEDGE-BASED ENTERPRISESfilereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: روح الله ابوجعفری، علیرضا دلیری، فرهاد تقی زاده حصاری، محمد مختاری، محسن اختیاری

 • عنوان مجله/همایش ADBI institute

 • سال انتشار:1397

 • لینک دانلود

 • واکاوی علل شکست توسعه خدمت جدید در اپراتورهای تلفن همراه ایران از منظر فرآیند توسعهfilereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان:مجید حسنی پارسا ،مهدی الیاسی ،سید حبیب الله طباطبائیان ،پیام حنفی زاده

 • عنوان مجله/همایش نشریه توسعه کارآفرینی

 • سال انتشار:1397

 • لینک دانلود

 • واکاوی علل شکست توسعه خدمت جدید در اپراتورهای تلفن همراه ایران از منظر فرآیند توسعهfilereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان:مجید حسنی پارسا ،مهدی الیاسی ،سید حبیبالله طباطبائیان ،پیام حنفیزاده

 • عنوان مجله/همایش توسعه کارآفرینی

 • سال انتشار:1397

 • لینک دانلود

 • Combining Soft Systems Methodology with Interpretive Structural Modeling and System Dynamics for Network Orchestration: Case Study of the Formal Science and Technology Collaborative Networks in Iranfilereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان:علی شهابی، عادل آذر ،رضا رادفر، رضا اسدی فرد

 • عنوان مجله/همایش Springer Science+Business Media

 • سال انتشار:1398

 • لینک دانلود

 • تبیین چالشهای زیستبوم کسبوکارهای نوآورانه در ایران با تأکید بر نقش دولت filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان:علی عبدالهی نسب، رضا اسدی فرد، آرمان خالدی، گلایول صفوی جهرمی

 • عنوان مجله/همایش کنفرانس بین المللی مدیریت

 • سال انتشار:1398

 • لینک دانلود

 • عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین بین شرکتهای بزرگ و کوچک در بخش نانوفناوری ایران filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان:شعبان الهی، آرمان خالدی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی فرد

 • عنوان مجله/همایش کنفرانس بین المللی مدیریت

 • سال انتشار:1398

 • لینک دانلود