مقالات 89-88

 • ارزیابی پیاده سازی سیاستهای علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی

 • filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597
 • نویسندگان: سید حبیب االله طباطبائیان،مهدی فاتحراد،سید محمدحسین شجاعی

 • عنوان مجله/همایش : فصلنامه علمی- پژوهشی. سیاست علم و فناوری

 • سال انتشار:1388

 • لینک دانلود

 • خردمایـه مـداخلات دولتـی در شـکل گیـری شبکه های همکاری علم و فناوری در ایران

 • filereader.php?p1=main_98f13708210194c47
 • نویسندگان: سید حبیب اله طباطبائیان ،جهانیار بامدادصوفی ،محمدرضا تقوا ،رضا اسدی فرد

 • عنوان مجله/همایش : توسعه تکنولوژی صنعتی

 • سال انتشار:1389

 • لینک دانلود

 • شاخص ترکیبی پایش توانمندی فناوری: بررسی وضعیت توانمندی فناوری ایران و 69 کشور دنیا

 • filereader.php?p1=main_c0c7c76d30bd3dcae
 • نویسندگان: سید حبیب اله طباطبائیان،رضا نقی زاده،آرمان خالدی،محمد نقی زاده

 • عنوان مجله/همایش :سیاست علم و فناوری

سال انتشار:1389

لینک دانلود