همایش ها

 • ارائه الگوی مفهومی ارتباط آموزش عالی و بازار کار(با تمرکز بر اشتغال دانش آموختگان)
 • filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: محمد خادمی

 • عنوان مجله/همایش : اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی

 • سال انتشار:1396

 • لینک دانلود

 • تجربیاتی درباره فرایند تهیه، تصویب و اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها
 • filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
 • نویسندگان: سید محمد صاحبکار خراسانی

 • عنوان مجله/همایش : ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

 • سال انتشار:1395

 • لینک دانلود

 • تحلیل یادگیری سیاسی در فرایند تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها (از ارائه به مجلس تا تصویب قانون)
 • filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
 • نویسندگان: سید محمد صاحبکار،کیارش فرتاش،عبدالنبی خطیبی عقدا،سید محمد حسین شجاعی،آرمان خالدی،حامد مزارعی ،پدرام پور عسکری

 • عنوان مجله/همایش :ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

سال انتشار:1395

لینک دانلود

 • میانجی های نوآوری و همپایی صنعت خودروسازی درکشورهای در حال توسعه
 • filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
 • نویسندگان: سبحان خوشسیرت ،علی اصغر سعدآبادی،جواد سلطان زاده،خلیل نوروزی، مهدی پاکزاد، مصطفی محسنی کیاسری،سید حامد مزارعی،ابراهیم صادقی،

 • عنوان مجله/همایش : ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

 • سال انتشار:1395

 • لینک دانلود

 • بررسی و تحلیل نقش و کارکردهای نهادهای میانجی نوآوری و فناوری با رویکردی به توسعه پایدار(مورد مطالعه بخش کشاورزی)
 • filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
 • نویسندگان: علی اصغر سعدآبادی، مصطفی محسنی کیاسری،خلیل نوروزی، سید حامد مزارعی، مهدی پاکزاد،ابراهیم صادقی، سبحان خوش سیرت

 • عنوان مجله/همایش : ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

 • سال انتشار:1395

 • لینک دانلود

 • بررسی نقش نهادهای میانجی نوآوری در صنایع الکترونیک
 • filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
 • نویسندگان: ابراهیم صادقی،علی اصغر سعدآبادی،سید حامد مزارعی،خلیل نوروزی،مصطفی محسنی کیاسری،مهدی پاکزاد،سبحان خوش سیرت

 • عنوان مجله/همایش :ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

سال انتشار:1395

لینک دانلود

 • بررسی و تحلیل نقش نهادهای میانجی نوآوری و کارکردهای آنها در حوزه دارویی
 • filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
 • نویسندگان: سید حامد مزارعی،علی اصغر سعدآبادی ،مصطفی محسنی کیاسری، خلیل نوروزی،مهدی پاکزاد،ابراهیم صادقی،سبحان خوش سیرت

 • عنوان مجله/همایش :ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

سال انتشار:1395

لینک دانلود

 • ارائه ی چارچوبی تحلیلی برای مفهوم دیپلماسی علم و فناوری
 • filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915
 • نویسندگان: عفت نوروزی ،سید محمود صدوق ونینی،جواد مشایخ

 • عنوان مجله/همایش :ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

سال انتشار:1395

لینک دانلود

 • محاسبه شاخص اندازه گیری نوآوری در سبک DUI : بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ایران به روش پانل دیتا
 • filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde
 • نویسندگان: روح اله ابوجعفری

 • عنوان مجله/همایش:ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

سال انتشار:1395

لینک دانلود

 • نگاهی به مقوله تشخیص صلاحیت شرکت ها در قانون دانش بنیان
 • filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
 • نویسندگان: امیر حسن احمدزاده،سید محمد صاحبکار خراسانی،سید محمد حسین شجاعی

 • عنوان مجله/همایش:International conference Challenges and Strategies in Management & Economic Development

سال انتشار:2017

لینک دانلود

 • حکمرانی با چشم‌های بسته: ضرورت توسعه نظام‌های آماری
 • filereader.php?p1=main_3c59dc048e8850243
 • نویسندگان: سید محمدحسین شجاعی، مجتبی نصراللهی نسب، روح‌اله ابوجعفری

 • عنوان مجله/همایش:اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

سال انتشار:1396

لینک دانلود