مقالات 93-92

 • تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌و‌فناوری بر پایداری آن‌ها

 • filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: رضااسدی‌فرد،سید حبیب اله طباطبائیان، جهانیار بامداد صوفی،محمدرضا تقوا

 • عنوان مجله/همایش : مدیریت توسعه فناوری

 • سال انتشار:1392

 • لینک دانلود

 • چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمی هولونیک:مطالعه نظری رابطه نظام مالی و نظام نوآوری

 • filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
 • نویسندگان: روح اله ابوجعفری،شعبان الهی،عادل پیغامی،کاظم یاوری

 • عنوان مجله/همایش : مدیریت نوآوری

 • سال انتشار:1392

 • لینک دانلود

 • فرآیند پنج مرحلـهای آغـاز پـروژههـای آینـــده نگـــاری در کشـــورهای در حـــال توسعه؛ مورد مطالعه پروژه آینده نگـاری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

 • filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
 • نویسندگان: رضا نقی زادهر،فرزان مجیدفر،مصطفی محسنی

 • عنوان مجله/همایش :آینده پژوهشی

سال انتشار:1392

لینک دانلود

 • مطالعه مقایسه ای قابلیت سازی و جامعه پذیری شبکه های اجتماعی عمومی و تخصصی

 • filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
 • نویسندگان: سعید روشنی ،نفیسه رضایی نیک ،سید محمد حسین شجاعی

 • عنوان مجله/همایش : مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات

 • سال انتشار:1392

 • لینک دانلود

 • پیشنهاد عمومی سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر صنعت الکترونیک

 • filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
 • نویسندگان: رضا برادران کاظم زاده،دکتر سید حبیب الله طباطباییان،مجید حسنی پارسا

 • عنوان مجله/همایش : مطالعات مدیریت صنعتی

 • سال انتشار:1392

 • لینک دانلود

 • A Justice-Oriented Innovation System: A Grounded Theory Approach

 • filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: Zahra Abolhasani • Alireza Hassanzadeh • S. Sepehr Ghazinoory • Aliasghar Pourezzat

 • عنوان مجله/همایش :Soc Just Res

سال انتشار:2014

لینک دانلود

 • Development a Model for Technological Capability Assessment Case of Automotive Parts Manufacturers in Iran

 • filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
 • نویسندگان: Medi Mohammadi • Mahdi Elyasi • Mostafa Mohseni Kiasari

 • عنوان مجله/همایش :International Journal of Innovation and Technology Management

سال انتشار:2014

لینک دانلود

 • A model for investigating the stability factors in formal science and technology collaborative networks: A case study of Iran

 • filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
 • نویسندگان: Reza Asadifard,Seyed Habiboallah Tabatabaeian,Jahanyar Bamdad Sofi,Mohammad Reza Taghva

 • عنوان مجله/همایش :Technological Forecasting & Social Change

سال انتشار:2016

لینک دانلود

 • آسیب شناسی سیاست های علم وفناوری در ایران:تحلیلی بر برنامه های پنج ساله توسعه

 • filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
 • نویسندگان: مهدی گودرزی ،حسین رضاعلیزاده،جلیل غریبی،مصطفی محسنی کیاسری

 • عنوان مجله/همایش:فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

سال انتشار:1393

لینک دانلود

 • تامین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تامین مالی مرحلهای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران

 • filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
 • نویسندگان: روح اله ابو جعفری،شعبان الهی،عادل پیغامی،کاظم یاوری

 • عنوان مجله/همایش :فصلنامه علمی پژوهشی

سال انتشار:1393

لینک دانلود

 • جستاری در آموزشهای تحصیلات تکمیلی مدیریت فناوری درجهان:یک مطالعه تطبیقی

 • filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
 • نویسندگان: سید محمدحسین شجاعی،سید حامد مزارعی

 • عنوان مجله/همایش :مدیریت نوآوری

سال انتشار:1393

لینک دانلود

 • طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری

 • filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
 • نویسندگان: سید محمدحسین شجاعی ،مهدی فاتحراد، سید حبیب اله طباطبائیان

 • عنوان مجله/همایش :رهیافت

سال انتشار:1393

لینک دانلود

 • ارزیابی برخی از مدلهای نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی

 • filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
 • نویسندگان: زهرا ابوالحسنی،علیرضا حسن زاده،سید سپهر قاضی نوری،علی اصغر پورعزت

 • عنوان مجله/همایش :سیاست علم و فناوری

سال انتشار:1393

لینک دانلود