مقالات

 • آسیب شناسی فرایند تاسیس رشته های جدید دانشگاهی در ایران ( مورد علوم انسانی )

 • filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
 • نویسندگان: مریم محمودی ، محمد خادمی

 • عنوان مجله/همایش : دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

 • سال انتشار:1395

 • لینک دانلود

 • الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل : مطالعه موردی میدان نفتی فروزان

 • filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
 • نویسندگان: محمد مهدی عسکری، مهدی صادقی شاهدانی، محمد شیریجیان، علی طاهری فرد

 • عنوان مجله/همایش :فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد

سال انتشار:1395

لینک دانلود

 • الگویی برای دسته بندی و مطالعه عوامل موثر بر موفقیت شبکه های همکاری بین المللی

 • filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
 • نویسندگان: رضا اسدی فرد، امین چوخاچی زاده مقدم، مهدی گودرزی

 • عنوان مجله/همایش : مدیریت نوآوری

 • سال انتشار:1395

 • لینک دانلود

 • تاثیر عوامل زمینه ای بر اتخاذ نوآوری باز با تاکید بر ویژگی های بخش: شواهدی از شرکت های بخش مواد پیشرفته در ایران

 • filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
 • نویسندگان: سید حبیب اله طباطبائیان، مقصود امیری، محمود مهرداد شکریه

 • عنوان مجله/همایش : مدیری نوآوری

 • سال انتشار:1395

 • لینک دانلود

 • چالش های اخلاق اجتماعی در حوزه فناوری

 • filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
 • نویسندگان: زهرا آهنی امینه، سهیلا بورقانی فراهانی

 • عنوان مجله/همایش :فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری

سال انتشار:1395

لینک دانلود

سال انتشار:1395

لینک دانلود

 • A model for investigating the stability factors in formal science and technology collaborative networks: A case study of Iran

 • filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
 • نویسندگان: Reza Asadifard,Seyed Habiboallah Tabatabaeian,Jahanyar Bamdad Sofi,Mohammad Reza Taghva

 • عنوان مجله/همایش :Technological Forecasting & Social Change

سال انتشار:2016

لینک دانلود

سال انتشار:1394

لینک دانلود

 • بررسی تطبیقی اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران در دوره زمانی 1333 تا1356:ارائه اصولی برای اساسنامه جدید

 • filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: علی طاهری فرد، محمد شیریجیان، محمدرضامهرافشان

 • عنوان مجله/همایش :پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

سال انتشار:1394

لینک دانلود

 • تحلیل ساختاری مقایسه سطوح بهینه سرمایهگذاری و تولید نفت در قراردادهای بالادستی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قرارداد نفتی ایران

 • filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
 • نویسندگان: محمدمهدی عسگری،محمد شیریجیان ،علی طاهری فرد

 • عنوان مجله/همایش :فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

سال انتشار:1394

لینک دانلود

 • ویژگی های اصلی "نظام علم" در دیدگاه اسلامی

 • filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
 • نویسندگان: زهرا ابوالحسنی ،احمدرضا اخوت

 • عنوان مجله/همایش :سیاست علم و فناوری

سال انتشار:1394

لینک دانلود

 • A model for investigating the stability factors in formal science and technology collaborative networks: A case study of Iran

 • filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759a
 • نویسندگان: رضا اسدی فرد ،سید حبیب الله طباطباییان ،جهانیار بامداد صوفی ،محمد رضا تقوا

 • عنوان مجله/همایش : Technological Forecasting & Social Change

سال انتشار:2016

لینک دانلود