گزارش پروژه‌های در حال اجرای گروه جامعه و پیشرفت

گزارش پروژه‌های در حال اجرا:
ردیفعنوان طرحمجریهمکارانتاریخ شروعفایل چکیده گزارش
۱تدوین یک گفتمان پیشنهادی برای «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» به همراه «چارچوب طراحی و چگونگی اجرای سیستم‌های اسلامی- ایرانی رو به‌رشد در جامعه»دکتر مصطفی تقویزهرا ابوالحسنی، عبدالرحیم پدرام، محمد باسط، جواد درویش، مرجان جعفری، سیدضیا میرمحمدی۹۲/۴/۵دریافت
۲تبیین جایگاه نظام فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد عدالت اسلامیدکتر سید محمد زریبافزهرا ابوالحسنی،سعید حسن زاده، محمد نمازی، ابراهیم سوزنچی، علی اکبر ناسخیان
۹۲/۴/۵دریافت
۳رصد فضای نظری- عملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت--در دست اقدامدریافت
۴تعیین دامنه مباحث اجتماعی و فرهنگی علم وفناوری و مشخص کردن اولویتها با اجماع نظر نخبگانی
--در دست اقدامدریافت
۵تدوین کتاب علم وفناوری در جامعه--در دست اقدامدریافت