گزارش پروژه‌های خاتمه یافته گروه جامعه و پیشرفت

گزارش پروژه‌های خاتمه یافته:
ردیفعنوان طرحمجریهمکارانتاریخ شروعزمان اجرافایل چکیده گزارش
۱ارائه الگوی مفهومی تأثیر رسانه‌ها در ترویج و بازارسازی علم و فناوری از راه ارزیابی رویکرد مردمی در جمهوری اسلامی ایرانزهرا آهنی امینهآقای حامد مزارعی، دکتر نعمت ا... فاضلی، دکتر سید حسام الدیم مدنی۹۲/۲/۱۱۲ ماهدریافت
۲آسیب شناسی تأسیس رشته‌های دانشگاهی علوم انسانی در ایران  و پیشنهاد رشته‌های جدید علوم انسانی به دانشگاه آزاد اسلامیمریم محمودیدکتر غلامرضا ذاکرصالحی، محمد خادمی کله لو ، فاطمه تشویق۹۲/۹/۱۶۷ ماهدریافت
۳بررسی و شناسایی فرصت‌های ممکن برای توسعه روابط علمی و فنی میان کشور ایران و  آلمانسارا باباییمحمد حسین زاده، مریم محمودی۹۲/۷/۱۹ ماهدریافت