کارگاه‌ها و نشست‌های گروه جامعه و پیشرفت

- سلسله نشست‌‌های احصاء مسائل اجتماعی و فرهنگی حوزه علم وفناوری؛
طی برگزاری دو نشست در خرداد و آبان سال 1393 از خبرگان نهادی و آکادمیک (حقیقی و حقوقی) دعوت به عمل آمد تا پیرامون مشکلات اجتماعی و فرهنگی موجود در زمینه علم وفناوری بحث و گفتگو نمایند.  موضوعاتی همچون خرد تکنولوژی، سایبر و آسیبهای اجتماعی، مباحث فلسفی و بنیادی علم وفناوری ، فردگرایی ، مسائل اجتماعی و فرهنگی  حوزه سلامت و غیره هدف ثانویه دو نشست تعامل بیشتر فعالانه حوزه اجتماع و فرهنگ برای تشریک مساعی پیرامون موضوعات مطروحه بود.

- مجموعه نشست های فناوری و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
گروه مطالعات اجتماعی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در راستای ترویج و گفتمان سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عمل به منویات رهبری، در سال ۹۲، هشت نشست مقدماتی برگزار کرده است. هدف از  برگزاری این نشست ها علاوه بر ترویج و گفتمان سازی ، شناسایی نخبگان این حوزه، برقراری ارتباط با ایشان ، زمینه سازی برای شکل گیری شبکه نخبگان،  آشنایی و بهره گیری از نظرات ایشان در راستای تولید محتوای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در حوزه فناوری بوده است. موضوع نشست های برگزار شده و اساتید ارائه دهنده در ادامه آمده است:

ردیفعنوانتاریخسخنرانپیوست
۱سیاستگذاری و پیشرفت۹۲/۹/۲۴جناب آقای دکتر غریبیدریافت
۲پیش آمد و پس آمد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت۹۲/۹/۲۶جناب آقای دکتر پیروزمنددریافت
۳روابط قدرت، روابط کشورهای سلطه گر و در حال توسعه ۹۲/۱۰/۱جناب آقای دکتر منوچهریدریافت
۴عرف و پیشرفت۹۲/۱۰/۸جناب آقای دکتر حبیبیدریافت
۵نگاه جامع مدیریتی در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت۹۲/۱۰/۲۲جناب آقای دکترطارمیدریافت
۶الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت علم و فناوری بر مبنای اندیشه معنی گرا۹۲/۱۱/۱جناب آقای دکتر فشارکیدریافت
۷ساختهای فکری تکنولوژیک و مدیریت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  ۹۲/۱۱/۶جناب آقای دکتر فرهنگیدریافت
۸نقش اخلاق در پیشرفت ایران۹۲/۱۱/۱۳جناب آقای دکتر قراملکیدریافت