سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با گروه جامعه و پیشرفت

- مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
- دبیرخانه امور تدوین الگوی اسلامی ایرنی پیشرفت
- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور