اولویت‌های پژوهشی گروه جامعه و پیشرفت

با توجه به ماموریت گروه اولویت های پیشنهادی در دو دسته اصلی اهداف محوایی و زمینه ای دسته بندی می شوند:

اهداف محتوایی
- تدوین: 
۱. تعیین اصول و ویژگی های اصلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (به ویژه در حوزه علم و فناوری) از طریق مطالعات اسلامی- فلسفی
۲. استخراج برخی از ویژگی های تفصیلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (به ویژه در حوزه علم و فناوری) از طریق مطالعه تجربیات بومی موفق
۳. شناسایی و رصد وضعیت پیشرفت علمی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی ،اقتصادی کشور جهت پیشنهاد الگوی مناسب پیشرفت (انجام بررسی و رصد مستقل و یا با استفاده از خروجی سایر گروه های پژوهشکده و یا نهادها)
۴. جستجوی شاخص های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه فناوری
۵. دستیابی به نگاهی جامع در خصوص چگونگی ارتباط بین اجتماع، فرهنگ و فناوری  و پیشرفت
۶. شناسایی ویژگی های اصلی نظریه پیشرفت اسلامی 

- ترویج:
۱. شناخت و ارتباط با بازیگران فعال در حوزه علم و فناوری با رویکرد بومی و اسلامی
۲. تلاش برای آشنایی و پذیرش نسبت به کلیت مفهوم الگو و اهداف آن در افکار عمومی جامعه
۳. تلاش برای ایجاد فضای فکری مناسب برای تهیه و تدوین الگو توسط نحبگان
۴. ترویج الگوهای توسعه یافته و موفق بومی – اسلامی موجود؛ به ویژه در حوزه علم و فناوری

توسعه زمینه ها و ابزارها
- توسعه‌ی روش‌مند سرمایه‌ی انسانی گروه (جذب و ارتقاء)
- ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای