معرفی گروه جامعه و پیشرفت

تعریف مطالعات اجتماعی حقوقی فناوری
توجه به مقتضایات خاص بومی- اسلامی کشور ایران در تدوین الگوی پیشرفت، به خصوص در حوزه علم، فناوری و نوآوری، تبیین کننده ضرورت شکل گیری «گروه مطالعات اجتماعی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» است. این گروه تلاش می کند تا با اتخاذ رویکرد فلسفی- اسلامی در پژوهش ها، ویژگی¬های اصلی الگوی پیشرفت از منظر اسلام را استخراج نماید. علاوه بر این «گروه مطالعات اجتماعی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با توجه ویژه خود به مطالعات اجتماعی، اقتضائات بومی الگوی پیشرفت را نیز مورد توجه قرار داده و از سوی دیگر، زمینه ترویج و گفتمان¬سازی آن در بین نخبگان و سطح عمومی اجتماع را فراهم می¬کند. 

تاریخچه از شروع فعالیت گروه
این گروه در سال 1393 با ادعام دو گروه در پژوهشکده با هدف اصلی تلاش برای تسهیل فرایند تدوین، ترویج و پیاده سازی الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی؛ به ویژه در علم و فناوری شروع به فعالیت نموده است. ارزش  های ناظر به شیوه کار در این گروه عبارتند از:
- تعهد به تمامی ارزش های اسلامی و انقلابی
- تبعیت علمی و عملی از بیانات مقام معظم رهبری
- نگاه توام به فضای نظری و عملی (مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)
- کلان نگری
- داشتن نگاه چند بعدی
- پژوهش‌گر محوری 
- خلاقیت محوری
- ثبات قدم و پیگیری تخصصی موضوعات پژوهشی توسط اعضای گروه
- خود مدیریتی و تکلیف محوری
- روحیه کار جهادی
- بلند پروازی
- تعهد به تصمیمات گروه

چشم‌انداز فعالیت‌های این گروه
- شناخت وضعیت پیشرفت کشور ( وضع موجود پیشرفت کشور در ابعاد مختلف علمی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و...)
- دستیابی به نظریه پیشرفت اسلامی-ایرانی و ترویج و گفتمان سازی آن
- استخراج مدل اولیه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی  ( به ویژه در حوزه ی علم و فناوری) 
- ترویج و گفتمان سازی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی و نیز پیشرفت علم و فناوری (آشنایی و پذیرش نسبت به کلیت مفهوم و نیز مدل های بومی که تدریجا توسعه پیدا می کند )
- شناخت رابطه اجتماع، فرهنگ و فناوری و پیشرفت

اهم فعالیت‌های گروه
ماموریت گروه در راستای مقصود اصلی پژوهشکده (یعنی مساله یابی و تصمیم سازی در حوزه های مرتبط با علم ، فناوری و نوآوری) و جهت نیل به آن با استفاده از مطالعات اجتماعی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به شرح زیر خواهد بود:
- نگاه اجمال به تفصیل در دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فناوری 
- استفاده از داشته های کشور در اسناد بالادستی، فضای عینی، فضای نظریه پردازی و علوم دینی 
- مباحثه و هم فکری مستمر بین تخصص های مختلف
- فعالیت پژوهشی در حوزه های متنوع
- رفت و آمد بین فضای نظری و عملی (سیاست‌گذاری) 
- تاکید بر انجام کارهای زمین مانده
- تأکید بر حفظ و بازتولید دانش های بومی- سنتی (علوم ضمنی افراد)
- برقراری ارتباطات علمی با درون و بیرون پژوهشکده
- سختگیری در پذیرش اعضای گروه و آزادی عمل در همکاری
- استقبال از اید های بدیع و خلاقانه
- ایجاد سرمایه اجتماعی لازم همگام با توسعه نظریه پیشرفت
- بازبینی و اصلاح برنامه های گروه با توجه به رصد داده های کلان 

قلمرو موضوعات:
- جامعه و پیشرفت
- پیشرفت و فناوری
- جامعه و فناوری
- فرهنگ و فناوری

منظرها و رویکردها:
- رویکرد اسلامی (فقهی و فلسفی)
- رویکرد های جامعه‌شناسانه و مردم‌شناسانه (با تأکید بر ویژگی های جامعه ایرانی-اسلامی)
- رویکرد های آینده‌پژوهانه و سیاست‌گذارانه.
- رویکرد تاریخی