اعضای گروه جامعه و پیشرفت

 • filereader.php?p1=main_8c3fa8196ef3e2c81
 • زهرا ابوالحسنی

 • تحصیلات :دکتری سیاست گذاری علم و فناوری

 • سمت :هیئت علمی / مدیر گروه

 • ایمیل :Abolhasani@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1460

 • مشاهده رزومه

 • filereader.php?p1=main_8c3fa8196ef3e2c81
 • مریم محمودی

 • تحصیلات :دانشجوی دکتری جامعه شناسی

 • سمت : پژوهشگر

 • ایمیل : Mahmoodi@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1465

 • مشاهده رزومه

 • filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
 • محمد خادمی کله لو

 • تحصیلات : دکتری مدیریت آموزش عالی

 • سمت : پژوهشگر

 • ایمیل :Khademi@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1474

 • مشاهده رزومه