اولویت‌های پژوهشی گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری

سیاست نوآوری:
- تحلیل و تدوین سیاست
- ابزارهای سیاستی برای تقویت نوآوری (تامین مالی، مالیات و...)
- طراحی و تحلیل شاخص‌ها
- ارزیابی و پایش سیاست‌ها
- قوانین و مقررات

سیستم‌های نوآوری:
- سیستم ملی نوآوری
- سیستم بخشی نوآوری (حوزه های صنعتی،فناورانه و جغرافیایی)
- سیاست‌های ناظر بر رشد بنگاه‌های فناوری
- سازوکارهای انتقال و انتشار نوآوری در صنایع کشور

فعالیت‌های آینده‌نگر با هدف شناخت مسایل، چالش‌ها و فرصت‌های علمی و فناورانه کشور:
- آینده‌نگاری
- رصد تحولات و روندهای علمی و فناورانه