اعضای گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری

 • filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
 • رضا اسدی فرد

 • تحصیلات :دکتری مدیریت تکنولوژی

 • سمت :هیئت علمی / مدیر گروه

 • ایمیل : reza_asadifard@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1369

 • مشاهده رزومه

 • filereader.php?p1=main_c03d53b70feba4ea8
 • علی محمد سلطانی

 • تحصیلات :دکتری مدیریت تکنولوژی

  - سیاست گذاری

 • سمت :هیئت علمی/ معاون پژوهشی

 • ایمیل :soltani@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1309

 • مشاهده رزومه

 • filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
 • سید محمد صاحبکار خراسانی

 • تحصیلات :دکتری مهندسی مکانیک

 • سمت : پژوهشگر

 • ایمیل :sahebkar@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1360

 • مشاهده رزومه

 • filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915
 • سید محمد حسین شجاعی

 • تحصیلات :دکتری مدیریت تکنولوژی

 • سمت : پژوهشگر

 • ایمیل :shojaei@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1378

 • مشاهده رزومه

 • filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde
 • مجید حسنی پارسا

 • تحصیلات :دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی

 • سمت : پژوهشگر/ مدیر اجرایی

 • ایمیل :: Parsa@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1302

 • مشاهده رزومه

 • filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597
 • مصطفی محسنی کیاسری

 • تحصیلات :دکتری سیاست گذاری

  علم و فناوری

 • سمت : پژوهشگر

 • ایمیل ::Mohseni@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1365

 • مشاهده رزومه