اعضای گروه اقتصاد دانش بنیان

 • filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • روح اله ابوجعفری

 • تحصیلات :دکتری سیاست گذاری علم و فناوری

 • سمت :هیئت علمی مدیر گروه

 • ایمیل : aboojafari@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1460

 • مشاهده رزومه

 • filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
 • حامد نجفی جزه

 • تحصیلات :دانشجوی دکتری اقتصاد

 • سمت :پژوهشگر

 • ایمیل :najafi@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1409

 • مشاهده رزومه

 • filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • محسن کریمی

 • تحصیلات :دانشجوی دکتری اقتصاد

 • سمت : پژوهشگر

 • ایمیل :karimi@tsi.ir

 • تلفن :66500065

 • داخلی:1418

 • مشاهده رزومه