اولویت‌های پژوهشی گروه اقتصاد دانش‌بنیان

توسعه فناوری بدون اقتصادی شدن کسب و کارهای دانش‌بنیان در کشور به شکل پایدار به وجود نخواهد آمد. به همین دلیل نظام مسائل در این حوزه و مشاوره سیاست‌گذاری دراین زمینه با توجه به جایگاه پژوهشکده در ریاست‌جمهوری برای هویت‌بخشی به پژوهشکده و درگیر شدن در مسائل واقعی بسیار حائز اهمیت است. برخی از مسائل و موضوعات این حوزه به قرار زیر است:
- مطالعات نهادی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان
- مطالعه الزامات اقتصاد کلان برای اقتصاد دانش‌بنیان
- مطالعه نظریه ها و ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی
- مدلسازی تخصیص منابع مالی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
- بررسی راهکارهای بیمه فناوری و نوآوری در اقتصاد دانش‌‌بنیان
- بررسی راهکارهای بهینه معافیت‌های مالیاتی شرکتهای دانش‌بنیان
- مطالعه الزامات سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم خارجی
- بررسی مکاتب اقتصادی و موضع آنها در اقتصاد دانش‌بنیان