همکاری‌های علمی بین‌المللی

filereader.php?p1=main_c1f87dcbca1ceb78b

همکاری‌های سال ۱۳۹۲
همکاری‌های بین‌المللی یکی از اولویت‌های اصلی پژوهشکده است.
- همکاری با گروه صنعت-دولت مالزی در حوزه هایتک (تعیین قلمروی آینده‌نگاری فناوری اطلاعات و ارتباطات)
- طرحی برای ایجاد رابطه و همکاری با نهادهای سیاست‌گذار علم و فناوری کشور کره‌ی جنوبی از طریق سفارت ج.ا.ایران در این کشور

همکاری‌های سال ۱۳۹۳
برگزاری کارگاه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری با مشارکت NAM