آموزش

filereader.php?p1=main_83e7df360b248e1d9

آموزش در سال ۱۳۹۲
کارگاه‌های روش تحقیق شامل:
۱- گراندد تئوری 
۲- تحلیل نشانه شناختی
۳- تحلیل روایت
۴- تحلیل تبارشناسی
۵- تحلیل گفتمان
۶- تطبیقی – تاریخی
۷- مردم نگاری (اتنوگرافی)
۸- تحلیل محتوا
۹- پدیدارشناسی

آموزش در سال ۱۳۹۳
کارگاه‌های روش تحقیق شامل:
-  کارگاه آموزش تجزیه و تحلیل داده های کیفی به همراه آموزش نرم افزار مکس کیودا (ارائه توسط دکتر صمد بهشتی)