راهبردها

filereader.php?p1=main_64725c2a1bdca7315

مهم‌ترین راهبردهای پژوهشکده برای انجام ماموریت‌ خود، عبارتند از:
- همکاری با نهادهای عالی سیاست‌گذار علم، فناوری و نوآوری در پیشرفت کشور
- همکاری و ارتباط نزدیک با جامعه‌ی نخبگان علمی و اجرایی کشور
- همکاری بین‌المللی در حوزه‌ی مطالعات علم، فناوری و نوآوری
- مشارکت در برنامه‌های ملی مدیریت پژوهش و فناوری