سیاست‌ها

filereader.php?p1=main_c8d26df59265a6df7

فعالیت‌های پژوهشکده‌ی مطالعات فناوری در راستای سه سیاست اصلی سامان می‌یابند:
۱- شبکه‌سازی و تعامل با جامعه‌ی بازیگران صحنه‌ی مطالعات فناوری در سطوح ملی و بین‌المللی؛
۲- تمرکز بر مدیریت پژوهش (به جای انجام مستقل پژوهش‌ها)؛ 
بر اساس این دو سیاست، پژوهشکده‌ی مطالعات فناوری، سازمانی کوچک و چابک است؛
۳- فعالیت به عنوان یک مرکز رشد برای کمک به شکل‌گیری، رشد و تقویت نهادهای مورد نیاز نظام علم، فناوری و نوآوری کشور؛

• بایدها
۱- تمرکز بر پروژه‌های سطح ملی و فراملی
۲- تأکید بر به ثمر رسیدن پروژه‌های تحقیقاتی
۳- تأکید برحفظ و توسعه نیروی انسانی کیفی
۴- حرکت در مرزهای دانشی در حوزه‌های تخصصی

• نبایدها
۱- اجتناب از اجرای پروژه‌های تحقیقاتی بخشی و فنی
۲- اجتناب از اتخاذ نگاه جزیره‌ای در پروژه‌ها