مهم‌ترین برنامه‌های جاری

filereader.php?p1=main_13264068d108c6901

۱- جذب و حفظ نیروی انسانی کیفی:
- تعیین اهداف و شاخص های جذب و استخدام اعضای هیئت علمی
- جذب اعضای هیئت علمی
- جذب کارشناسان پژوهشی
- جذب اساتید و همکاران مدعو

۲- تقویت توانمندی های نیروی انسانی:
- طراحی دوره های آموزشی تقویت زبان خارجی
- طراحی دوره های آموزشی آمار پیشرفته و روش تحقیق
- اعطای فرصت های مطالعاتی 
- برنامه ریزی جهت حضور اعضای هیئت علمی در سمینارها و کنفرانس های بین المللی
- نهادینه سازی اخلاق پژوهشی

۳- استقرار نظام جامع مدیریت مالی:
- بازنگری و اصلاح نظام بودجه ریزی(عملیاتی)
- بازنگری و اصلاح نظام حسابداری(تعهدی)

۴- ایجاد و توسعه زیرساخت های فیزیکی:
- ساختمان و تأسیسات
- سایت
- کتابخانه و آرشیو

۵- توسعه امکانات و تجهیزات نرم افزاری:
- ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی
- طراحی و اجرای سیستم هایMIS ، DSS و SIS 

۶- ایجاد و تقویت همکاری های پژوهشی(داخلی و بین المللی):
- تدوین و اولویت بندی برنامه های گروه های پژوهشی

۷- افزایش تولیدات علمی:
- ماهنامه علمی ترویجی
- فصلنامه علمی پژوهشی
- افزایش طرح‌های پژوهشی 
- افزایش طرح‌های تالیف و ترجمه کتاب
- افزایش مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی
- برگزاری میزگردها، مصاحبه ها و حلقه‌های فکری

۸- باز مهندسی ساختار و فرایندهای پژوهشکده بر اساس قوانین و مقررات مصوب و مأموریت ذاتی پژوهشکده
۹- افزایش درآمدهای پژوهشکده:
- درآمدهای پژوهشی
- درآمدهای آموزشی
- خدمات مشاوره
- اخذ کمک‌های مالی پژوهشی
- درآمدهای ارزی

۱۰- طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد:
- نظام ارزیابی عملکرد پرسنلی
- نظام ارزیابی عملکرد پژوهشی

۱۱- ایجاد و توسعه شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی بین مراکز و مؤسسات پژوهشی داخلی و خارجی
۱۲- ایجاد نظام پایش جامع و مستمر عرصه سیاستگذاری علم و فناوری در داخل و خارج از کشور