منشور اخلاقی پژوهش

filereader.php?p1=main_62c12ed2fec364c3f

۱. اصل ارزش‌های دینی: پیروی از ارزش‌های متعالی دین مبین اسلام در تمام مراحل پژوهش.
۲. اصل صداقت و شرافت علمی: منع هرگونه جعل، دستکاری و تحریف داده ها.
۳. اصل صبوری و پشتکار: دوری از هر نوع شتابزدگی، ناپختگی پژوهش، شهرت دروغین و نشر زودرس نتایج.
۴. اصل عینیت: ارجحیت  حقیقت نسبت به منافع و پیش‌فرض‌های ذهنی.
۵. اصل همکاری: مشارکت فعال با  همه ذی‌نفعان.
۶. اصل احترام: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران، پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
۷. اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با پژوهش.
۸. اصل  مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق  مادی و معنوی پژوهشکده و کلیه همکاران پژوهش
۹. اصل تعامل با سایر رشته‌ها: تلاش برای ملحوظ نظر قرار دادن یافته‌‌های سایر رشته‌های علمی مرتبط.
۱۰. اصل مسئولیت‌های حرفه‌ای: التزام به پاسخگویی در برابر روش‌های پژوهشی استاندارد.
۱۱. اصل مسئولیت‌های آموزشی: پایبندی پژوهشگران برای  آموزش، انتقال یافته‌ها و انتشار دستاوردهای پژوهش.
۱۲. اصل مسئولیت‌های اجتماعی: تلاش برای اجرای دستاوردهای پژوهشی و منتفع ساختن آحاد جامعه.