حوزه‌های پژوهشی

filereader.php?p1=main_7b815611b4b923611

مهم‌ترین موضوعات مطالعاتی و زمینه‌های همکاری پژوهشکده عبارتند از:
- سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری
- مطالعات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
- آینده‌پژوهی و رصد فناوری
- دیپلماسی علم و فناوری
- اقتصاد دانش ‌بنیان
- مدیریت و انتقال فناوری
- تجاری‌سازی علم و فناوری