فهرست مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۲

فهرست مقالات منتشر شده توسط گروه‌های پژوهشی پژوهشکده در سال ۱۳۹۲:

- مقاله «مطالعه مقایسه‌ای قابلیت‌سازی و جامعه‌پذیری شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی-مطالعه موردی کاربران ایرانی»؛
نویسنده:


- مقاله «شبکه اجتماعی مدیریت فناوری: نیازها، چالشها و عوامل موثر بر شکل‌گیری»؛
نویسنده:


- مقاله «توسعه‌ی فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر: فلسفه، دکترین و سیاست‌های حاکم بر کشور»؛
نویسنده:


- مقاله «ارائه مدلی برای ارزیابی توانمندی فناوری در صنعت حمل و نقل»؛
نویسنده:


- مقاله «ارزیابی تاثیرات اجتماعی تکنولوژی، چارچوبی برای مطالعه تاثیرات تکنولوژی بر جامعه»؛
نویسنده:


- مقاله «تحلیلی بر نقش رسانه در رشد فناوری»؛
نویسنده:


- مقاله «ره‌نگاشت فناوری به مثابه ابزاری برای سیاست‌گذاری: نمونه موردی ره‌نگاشت علوم و فناوری‌های رنگ»؛
نویسنده:


- مقاله «بررسی مدل‌های (چارچوب‌های) انتقال فناوری و ارایه مدل (چارچوب) مناسب انتقال فناوری در صنعت؛ نمونه موردی صنعت تایر کشور»؛
نویسنده: