معاونین و دبیران گروه‌های پژوهشی

مدیران و دبیران گروه‌های پژوهشی

ردیف سمت نام و نام‌خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رزومه
۱ رئیس پژوهشکده سید حبیب‌الله طباطبائیان دکتری تخصصی دریافت
۲ معاون پژوهشی علی محمد سلطانی دکتری تخصصی دریافت
۳ مدیر اجرایی مجید حسنی پارسا دانشجوی دکتری تخصصی دریافت
۴ مدیر امور مالی محمدرضا گلعلی زاده کارشناسی‌ارشد دریافت
۵ دبیر گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری رضا اسدی‌فرد دکتری تخصصی دریافت
۶ دبیر گروه جامعه و پیشرفت زهرا ابوالحسنی دکتری تخصصی دریافت
۷ دبیر گروه اقتصاد دانش بنیان روح‌الله ابوجعفری دکتری تخصصی دریافت