پژوهشگران پژوهشکده

پژوهشگران گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری:

ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی
۱ رضا اسدی فرد (دبیر گروه) دکتری تخصصی
۲ علی محمد سلطانی دکتری تخصصی
۳ سید محمد صاحبکار خراسانی دکتری تخصصی
4 سید محمدحسین شجاعی  دکتری تخصصی
5 مجید حسنی پارسا دانشجوی دکتری تخصصی
6 مصطفی محسنی  دکتری تخصصی
 

پژوهشگران گروه اقتصاد دانش بنیان:

ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی
۱ روح الله ابوجعفری (دبیر گروه) دکتری تخصصی
۲ محسن کریمی دانشجوی دکتری تخصصی
۳ حامد نجفی دانشجوی دکتری تخصصی
۴ محمد شیریجیان دکتری تخصصی
 
 
پژوهشگران گروه جامعه و پیشرفت:
ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی
۱ زهرا ابوالحسنی (دبیر گروه) دکتری تخصصی
۳ مریم محمودی دانشجوی دکتری تخصصی