ماموریت‌ها و چشم‌انداز

filereader.php?p1=main_0842f98e247a0004d

چشم‌انداز پژوهشکده:
ایفای نقشی مؤثر در شناخت و حل مسائل ملی و فرا بخشی از طریق افزایش تعاملات بین نهادی و حضور در مجامع سیاستگذار، به نحوی که پژوهشکده به عنوان مرجعی پیشتاز در حوزه مطالعات علم، فناوری و نوآوری محسوب می‌گردد.

ماموریت‌ پژوهشکده:
- جهت‌دهی، راهبری و مدیریت پژوهش‌های مرتبط با توسعه‌ی فناوری و نوآوری بر پایه‌ی تدوین نظام نیازمندی‌ها و مسائل کشور
- تحقق یک مرکز سیاست‌پژوهی فناوری توانمند در کشور و دارای اعتبار بین‌المللی
- نظریه‌پردازی و ترویج دانش مدیریت فناوری در کشور
- پشتیبانی علمی از تصمیم‌ها و برنامه‌های ارتقای فناوری در صنایع راهبردی کشور
- مشارکت در تدوین قوانین و برنامه‌های راهبردی توسعه‌ی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با تمرکز بر علم و فناوری
- پشتیبانی از تعامل و هم‌افزایی بازیگران و ذی‌نفعان پژوهش‌ها و مطالعات علم، فناوری و نوآوری
- حمایت از جامعه‌ی نخبگان مطالعات علم، فناوری و نوآوری کشور
- پشتیبانی از انجام پژوهش‌های حوزه‌ی مطالعات علم، فناوری و نوآوری، بر مبنای نیازها و مسائل کشور