شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه های سیاستی توسعه حوزة دانشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران

تاریخ : 1396/02/10

تعداد بازدید : 5772

1 امتیاز از 1 رای

شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه های سیاستی توسعه حوزة دانشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران

شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه های سیاستی توسعه
حوزة دانشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران
نظر شما